Guo Haoran

Thần Ấn Vương Tọa (2022) | Throne of Seal (2022)
6/1? PĐ

Thần Ấn Vương Tọa (2022) | Throne of Seal (2022)

6000 năm trước, hoàng đế Ma Thần Phong Tú và 72 Ma Thần Trụ giáng xuống, tất cả sinh vật bị nhiễm hơi thở của Ma Thần Trụ, lập tức biến thành Ma ...